Vastuvõtt

 

  • 2023/2024. õppeaastal vabu õpilaskohti 10. klassi ja e-õppesse ei ole.

  • Täiendav vastuvõtt toimub 12.klassi eksternõppesse

 

Uute õpilaste vastuvõtule registreerimine

Vorm: Vastuvõtule registreerimine

 

Ootame Sind, hea tulevane TVTG õpilane!

Küsimuste korral palume kirjutada tvtg@tvtg.eeÕppevorm

Õppevormi kirjeldus

Mittestatsionaarne

õpe kolmel päeval

Sobib täiskasvanud õppijale, kes omandab haridust töö- või pereelu kõrvalt. Lisaks iseseisvale õppimisele toimuvad kontakttunnid kolmel päeval nädalas õpetaja juhendamisel.

 

Mittestatsionaarne õpe Interneti vahendusel

 

E – klass

Sobib eelkõige täiskasvanud õppijatele, kes ei viibi alaliselt Eestis või Tallinnas.

Õppimisel interneti vahendusel on rõhk iseseisval õppimisel.

Selline õpe nõuab täiskasvanud õppijalt teatud pädevuste olemasolu:  suutlikkust ennast teostada, suutlikkust mõista ja hinnata adekvaatselt oma nõrku ja tugevaid külgi, arvestada oma võimeid ja võimalusi, suutlikkust organiseerida oma õppimist, oskust leida sobivaid teabeallikaid, planeerida õppimist ja oskust plaanist kinni pidada, enese motiveerimise oskust.

Interneti vahendusel õppimine on üles ehitatud kursuste süsteemil kolme aasta jooksul. Igal õppeaastal on kindlaks määratud kursused, mis tuleb omandada.  Iga kursuse lõpus toimub arvestustöö  kogu kursuse  materjali osas. Arvestustööl  saadud hinne on kursusehinne. Enne arvestuste nädalaid toimuvad koolis kontakttunnid, kus õpetaja abiga saab vastused tekkinud küsimustele. Arvestuste kaks nädalat toimuvad kaks ( matemaatikas kolm) korda õppeaastas: jaanuaris ja juunis.

Õppematerjalid, harjutustööd, kontrolltestid, õppevideod, veebinarid on Moodle keskkonnas.

Septembri esimesel nädalal tutvustatakse kontakttundides kursuste ülesehitust Moodle keskkonnas.

Kontakttunnid enne arvestuste nädalaid toimuvad vahemikus:

Kord kuus kokkuleppel aineõpetajaga kontakttunnid.

Üksikainete õpe

Sobib täiskasvanud õppijale, kes on läbinud gümnaasiumi 10. klassi  või 11. klassi õppekava, kuid kellel on tekkinud õppevõlgnevus kuni kolmes õppeaines. Õppija osaleb  hindamata jäänud kursuste  õppes.

Eksternõpe

Sobib  täiskasvanud õppijale, kes on juba läbinud gümnaasiumi õppekava kuid kellel on tekkinud õppevõlgnevused kursustes, mille tõttu ei ole saadud õppijale välja panna lõpuhinnet (kuni viis kooliastmehinnet). Eksternõppes sooritab õpilane puudulikus kursuses eksterneksami.