Uurimis- ja praktilised tööd

Kaitsmine 2022

 • 14. aprill 2022

UUENDATUD 29-03-22 uurimistöö ja praktilise töö juhend (.pdf)

Uurimis- ja praktilise töö Office 365, MS Teamsis (.pdf)

Hinnatakse järgmisi valdkondi:

 1. Tähtaegadest kinni pidamine – 10 punkti, sellest
  • Teema on õigeaegselt valitud – 5 punkti
  • Töö on valmis ja esitatud õigeaegselt – 5 punkti
 2. Uurimistöö aluste teooria tundmine – 10 punkti
 3. Juhendaja arvamus – 40 punkti, sellest​
  • Sisu: vastavus teemale, eesmärgi sõnastamine ja saavutatus, meetodite valik (nt intervjuu, tabelite koostamine, ürituse sisukus jne) ja rakendus, töö teostamiseks püstitatud ülesannete loetelu, sissejuhatuse ja kokkuvõtte terviklikkus, referatiivse ja uurimusliku osa proportsionaalsus, uurimusliku osa tulemuste esitamise selgus, praktilise töö tegevuse kirjeldus ja tulemused;
  • Protsess: planeerimine, aktiivsus ja omaalgatus, tähtaegadest kinni pidamine, koostöö juhendajaga;
  • Vorm: töö struktuursus, terviklikkus, lausestus, õigekiri, sõnavara, tehnilised vormistusnõuded, viitamine
 4. Kaitsmine – 40 punkti, sellestTöö eesmärk on selgelt esitatud - 5 punkti
  • Tegevused (ülesanded) töö teostamiseks on põhjendatud ning need toetavad eesmärgi saavutamist - 5 punkti
  • Autor kirjeldab oma töö käiku loogiliselt ja arusaadavalt - 5 punkti
  • Esinemine on ladus, kõne on selge ja konkreetne - 5 punkti
  • Autor valdab materjali ja oskab vastata küsimustele - 5 punkti
  • Töö lõpptulemused on selgelt välja toodud ja põhjendatud - 5 punkti
  • Sissejuhatus ja kokkuvõte moodustavad terviku - 5 punkti
  • Slaidid on koostatud loogiliselt ja nõuetekohaselt - 5 punkti

Kokku 100 punkti

Hinnete skaala:

 • hinne „5“ – 90 - 100 punkti
 • hinne „4“ – 70 - 89 punkti
 • hinne „3“ – 50 - 69 punkti
 • hinne „2“ – 1 - 49 punkti