Uurimis- ja praktilised tööd

UUENDATUD 23-01-23 uurimistöö ja praktilise töö juhend (.pdf)

 

Hinnatakse järgmisi valdkondi:

 1. Tähtaegadest kinni pidamine – 20 punkti, sellest 

  • Teema on õigeaegselt valitud – 5 punkti 

  • Töö on valmis ja esitatud õigeaegselt – 10 punkti

  • Töö kaitstakse kooli poolt etteantud tähtajal – 5 punkti

 1. Uurimistöö aluste teooria tundmine – 20 punkti 

 2. Juhendaja arvamus – 30 punkti 

  • Sisu (eesmärgi sõnastamine ja saavutatus, töö teostamiseks püstitatud ülesannete loetelu, praktilise töö tegevuse kirjeldus ja tulemused) 

  • Protsess: planeerimine, aktiivsus ja omaalgatus, tähtaegadest kinni pidamine, koostöö juhendajaga; 

  • Vorm: töö struktuursus, terviklikkus, lausestus, õigekiri, sõnavara. 

 3. Kaitsmine – 30 punkti,  

  • Tegevused (ülesanded) töö teostamiseks on põhjendatud ning need toetavad eesmärgi saavutamist – 5 punkti

  • Autor kirjeldab oma töö käiku loogiliselt ja arusaadavalt – 5 punkti

  • Esinemine on ladus, kõne on selge ja konkreetne – 5 punkti

  • Autor valdab materjali ja oskab vastata küsimustele – 5 punkti

  • Töö lõpptulemused on selgelt välja toodud ja põhjendatud – 5 punkti

  • Slaidid on koostatud loogiliselt ja nõuetekohaselt – 5 punkti

 

Kokku 100 punkti

Hinnete skaala:

 • hinne „5“ – 90 - 100 punkti
 • hinne „4“ – 70 - 89 punkti
 • hinne „3“ – 50 - 69 punkti
 • hinne „2“ – 1 - 49 punkti