Üldinfo

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel. 

Sisseastuja saab valida alljärgnevate õppimisvõimaluste vahel:

  • täiskoormusega mittestatsionaarne õpe: õppetöö kolmel hommikul või tunnid kolmel õhtul;
  • E-õpe (11. või 12.klass);
  • eksternatuur:  12. klass-osakoormusega õpe, kus sooritatakse puudulikud kursused ja riigieksamid;
  • üksikaine õpe: osakoormusega õpe, kus õppekava mahtu aastas on vähendatud.

 

Väljavõte gümnaasiumi riiklikust õppekavast :

§ 14. Mittestatsionaarses õppes kohaldatavad erisused

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel. Sellest tulenevalt võib ühe kursuse läbimiseks kasutada juhendatud õppetööd vähem kui 35 õppetundi. Tunnijaotusplaan määratakse kooli õppekavas või individuaalses õppekavas, kusjuures see ei pea arvestama §-des 9 ja 11 tunnijaotusplaanile sätestatud nõudeid, kuid see peab võimaldama saavutada õpitulemused vähemalt käesolevas määruses sätestatud kohustuslikes kursustes ja kokku vähemalt 72 kursuses.

Mittestatsionaarses õppes ei kuulu kehaline kasvatus kohustuslike õppeainete hulka.

 

Täpsem info gümnaasiumi riikliku õppekava kohta

https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021?leiaKehtiv