Terita TVTG's III


TERITA  III

Käesoleval õppeaastal alustatakse koolis uut projekti, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Projekti nimi on TERITA III (Teisel ringil targaks III). Nime juures olev number näitab , et tegemist on juba kolmanda projektiga, mis puudutab täiskasvanuharidust vabariigis.

Projekti toimumise aeg: 1.09.2020 – 31.08.2022

Projekti maksumus on 67 260,41 eurot

Projekti eesmärgiks on suurendada gümnaasiumilõpetajate arvu ning vähendada koolist väljakukkumist. TERITA III projekti raames annab õppenõustaja õpilastele nõu, kuidas oma õppetööd paremini planeerida, ning motiveerib neid õpinguid edukalt gümnaasiumis lõpule viima. Kooli erinevaid õppimisvõimalusi tutvustatakse nii kohalikus meedias kui ka infopäevadel koostöös Rajaleidja ja Töötukassaga.

Ainealaste teadmiste süvendamiseks organiseerivad õpetajad õppekäike Tervishoiu- ja Ajaloomuuseumisse ning KUMUsse. Käiakse ekskursioonidel Vargamäel, Eesti Rahva Muuseumis ning Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis. Koos vaadatakse teatrietendusi „Estonias“, Eesti Draamateatris ja VAT Teatris.

Varasemate õppelünkade likvideerimiseks reaalainetes viiakse läbi tasanduskursused. Nende õpilaste jaoks, kelle emakeel ei ole eesti keel, on ellu kutsutud eesti keele tugikursus, mis aitab kaasa eesti keele paremale valdamisele.

Selleks, et õppetöö vastaks kaasaja vajadustele ning lihtsustaks teadmiste omandamist distantsõppes, läheb kool üle uuele arvutikeskkonnale Microsoft Teams. Projekti raames koostavad õpetajad igas aines TEAMSi keskkonnas virtuaaltunde, aitamaks õpilastel paremini õppetöös edasi jõuda.

Kõik eespool välja toodud projekti tegevused abistavad õpilasi keskhariduse omandamisel järgmisel kahel õppeaastal.

 

Täpsem info

Projekti koordinaatorilt Kersti Kondor 

6273 792

kersti.kondor@tvtg.ee