Koolielu

Ilusas ajaloolise miljööväärtusega majas on loodud suurepärased tingimused elukestvaks õppeks. Koolis õpib igal aastal 700 õpilase ringis ning gümnaasiumi lõputunnistuse saab 180 – 200 abiturienti. Pärast keskhariduse omandamist minnakse edasi õppima kas ülikooli, kutsekooli või jätkatakse töömehe elu. Kooli oodatakse õppima kõiki, kel haridustee on katkenud. Õppimine on organiseeritud paindlikult ja õppijale lähenetakse individuaalselt.

Õpilasel on võimalik valida erinevate õppetöö aegade vahel: kooliajaks võib valida kas kolm hommikut nädalas, tunnid ühel hommikul ja kahel õhtul või kahel õhtul nädalas. Viimane variant eeldab ka rohkem iseseisvat tööd. Teadmisi saab omandada ka e-õppe näol – arvuti abiga Moodle`i keskkonnas (https://moodle.hitsa.ee/) .

Kõikides õppeainetes arvestatakse hindamisel õpilase soovil varasemate õpingute ja töökogemusega. Kool arvestab ka sellega, et mõnel õppijal on jäänud vaid üks - kaks kursust 10. või 11. klassis sooritamata – neil on võimalus ainekursus lõpetada jooksvalt õppeaasta jooksul.

Selleks et õppetöös ennast kindlamalt tunda ja paremaid tulemusi saavutada, viiakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ellu projekti „Teisel ringil targaks“ (TERITA), mille raames toimuvad tugikursused riigieksamiteks, aga ka teiste õppeainete parema omandamise tarvis. Nende kursuste jooksul saavad õpilased küsida õpetajatelt veel kord selgitusi teemade kohta, mis jäid tunnis segaseks, ja korrata materjali eksamite tarvis. Kogu pedagoogiline kollektiiv on TVTG-s erialase väljaõppega ning heade töökogemustega.

Enesetäiendus on õpetajate tööelu loomulik osa. Sageli õpitakse koos oma õpilastega erinevatel kultuuriüritustel, muuseumitundides, õppekäikudel, väljasõitudel, õuesõppe ja avastusõppe meetodil. Eelpool nimetatud TERITA projektis koostavad õpetajad õppevideoid nii 10. kui ka 11. klassi ainekursuste raskemate teemade jaoks. Samuti kasutavad õpetajad üha rohkem oma töös digitaalseid õppevahendeid (näiteks õppetundide ilmestamisel, veebinaride läbiviimisel). Õpetajad on juhendajatena abiks ka uurimistööde koostamisel.

Tähelepanu ja tunnustamist vajab iga inimene. Oktoobrikuus tähistatakse täiskasvanud õppija nädalat. Teadlikkus endast ja oma vajadustest, võimalustest ongi inimese küpsuse mõõdupuuks. Nii võib julgelt öelda, et haridus on inimese teadlik enese loomine, et mõista ümbritsevat ja olla ka ise  kaasinimeste poolt mõistetud. Toetame ja tunnustame oma kooliski silmapaistvalt aktiivseid, ennastjuhtivaid õppureid nimelt täiskasvanud õppija nädala ürituste raames. Viimati pälvis tähelepanu Jaana Parker (42-aastane), kes töökohustuste kõrvalt lõpetas kooli kuldmedaliga. Käesoleval õppeaastal tunnustatakse 12.a klassi õpilast Marge Neidlat  kui mitmekülgset õppijat.

 

Meie vilistlased tõstavad kooli peamise väärtusena esile paindlikkust ning individuaalset lähenemist, koostöövalmidust õpilasega vastavalt õppija võimetele ja võimalustele õppetöös edasi jõuda. Seega igal täiskasvanul on võimalik omandada keskharidus. Täpsem info on kooli kodulehel https://tvtg.ee/

 

Kohtumiseni koolis!

Robert Ossipov Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi koolijuht