GÜMNAASIUMI ÕPPETÖÖ KORRALDUS

 

Õppetöö toimub tunniplaani alusel alates 17. maist 

 

 

Vastavalt õppenõukogu otsusele nr. 1-6/3 24.03.2021

Kursusehinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena.

Kui eriolukorra ajal on kasutatud kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid ja sellest tulenevalt ei ole võimalik kursusehinnet välja panna numbrilise hindena, võib kursusehindena  kasutada „arvestatud/mittearvestatud”.

 

Info 12. klassi õpilastele 

Riigieksamid  

https://www.hm.ee/et/uudised/riigieksamid-sellel-oppeaastal-vabatahtlikud

  • eesti keel  

  • inglise keel 

  • matemaatika 

II Uurimis – ja praktilised tööd  

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid   

Vastavalt õppenõukogu nr. 1-6/3 11.05.2020 otsusele, ei pea õpilased 2020 / 2021. õppeaastal sooritama uurimis - ja praktilist tööd seoses COVID-19 viiruse levikuga.

Lõputunnistusele tuleb märge "Sooritamine ei olnud võimalik" 

III Koolieksamid  

Vastavalt õppenõukogu nr. 1-6/4 19.04.2021 otsusele, ei pea õpilased koolieksamit sooritama seoses COVID-19 viiruse levikuga.

Lõputunnistusele tuleb märge "Sooritamine ei olnud võimalik" 

 

IV Õppenõukogu ja lõpetamine 

  • Õppenõukogu gümnaasiumi lõpetamise kohta toimub 17. juunil 2021

  • Gümnaasiumi lõpuaktus (Gustav Adolfi Gümnaasiumi Inglihoovis) on planeeritud 19. juunile kell 14.00 - 16.00 

Jõudu ja kordaminekuid TVTG juhtkond  tvtg@tvtg.ee