Sisseastumine

Palume kõigil järgida Eesti Vabariigis kehtivaid reegleid seoses COVID-19 viiruse levikuga.
 

 • Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub koolimaja lahtioleku aegadel
 • Kooli astumiseks peab kandidaat registreerima vastuvõtule
 • Vastuvõtule registreerimine

 
Täpsustatud vastuvõtuajad:
 • 24. august kell 11.00 – 14.00
 • 25. august kell 10.00 – 14.00 ja ekstenõpilased
 • 26. august kell 10.00 – 14.00
 • 27. august kell 10.00 – 14.00
 • 28. august vastuvõttu ei toimu
 • 31. august vastuvõttu ei toimu
 • 1. september vastuvõttu ei toimu
 • 2. september – 8. september kell 10.00 – 14.00 – kantselei


Õppevorm

Õppevormi kirjeldus

Mittestatsionaarne

õpe kolmel päeval

A; B; C; D – klassid

Sobib täiskasvanud õppijale, kes omandab haridust töö- või pereelu kõrvalt. Lisaks iseseisvale õppimisele toimuvad kontakttunnid kolmel päeval nädalas õpetaja juhendamisel.

 

Mittestatsionaarne õpe kahel õhtul

 

K – klass 

Sobib täiskasvanud õppijale, kelle kooliteel on tekkinud kahe  või enam aastane vahe. Kaugõppe klassis on rõhuasetus iseseisval õppimisel. Õpetajaga koos selgitatakse välja õppetöös tekkinud lüngad ning pakutakse nende omandamisel  lisatuge. Kontakttundides  käsitletakse põhjalikult uusi teemasid,  millele järgneb iseseisev õppimine.

Selline õppetöö ülesehitus sobib täiskasvanud õppijale, kelle päevakava on seotud suures osas töömaailmaga ja/või pereeluga, kuid kes oskab oma aega planeerida ja suudab ennast mobiliseerida ka peale tööpäeva.  

Iseõppimine endale  sobilikus tempos eeldab tugevat enesejuhtimise ja  aja planeerimise oskust ning motiveeritust. Õpetaja tugi on kättesaadav kontakttundides, konsultatsioonides, tasanduskursustel.

Mittestatsionaarne õpe Interneti vahendusel

 

E – klass

Sobib eelkõige täiskasvanud õppijatele, kes ei viibi alaliselt Eestis või Tallinnas.

Õppimisel interneti vahendusel on rõhk iseseisval õppimisel.

Selline õpe nõuab täiskasvanud õppijalt teatud pädevuste olemasolu:  suutlikkust ennast teostada, suutlikkust mõista ja hinnata adekvaatselt oma nõrku ja tugevaid külgi, arvestada oma võimeid ja võimalusi, suutlikkust organiseerida oma õppimist, oskust leida sobivaid teabeallikaid, planeerida õppimist ja oskust plaanist kinni pidada, enese motiveerimise oskust.

Interneti vahendusel õppimine on üles ehitatud kursuste süsteemil kolme aasta jooksul. Igal õppeaastal on kindlaks määratud kursused, mis tuleb omandada.  Iga kursuse lõpus toimub arvestustöö  kogu kursuse  materjali osas. Arvestustööl  saadud hinne on kursusehinne. Enne arvestuste nädalaid toimuvad koolis kontakttunnid, kus õpetaja abiga saab vastused tekkinud küsimustele. Arvestuste kaks nädalat toimuvad kaks ( matemaatikas kolm) korda õppeaastas: jaanuaris ja juunis.

Õppematerjalid, harjutustööd, kontrolltestid, õppevideod, veebinarid on   Moodle keskkonnas.

Septembri esimesel nädalal tutvustatakse kontakttundides kursuste ülesehitust Moodle keskkonnas.

Kontakttunnid enne arvestuste nädalaid toimuvad vahemikus:

Kord kuus kokkuleppel aineõpetajaga kontakttunnid.

Arvestuste nädalad:

 • 25.01. - 29.01.2021;
 • 31.05. - 11.06.2021

Üksikainete õpe

Sobib täiskasvanud õppijale, kes on läbinud gümnaasiumi 10. klassi  või 11. klassi õppekava, kuid kellel on tekkinud õppevõlgnevus kuni kolmes õppeaines. Õppija osaleb  hindamata jäänud kursuste  õppes.

Eksternõpe

Sobib  täiskasvanud õppijale, kes on juba läbinud gümnaasiumi õppekava kuid kellel on tekkinud õppevõlgnevused kursustes, mille tõttu ei ole saadud õppijale välja panna lõpuhinnet ( kuni viis kooliastmehinnet). Eksternõppes sooritab õpilane puudulikus kursuses eksterneksami.